top of page

Huurvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bungalow: bungalow type I of II op het park Sunclass-Durbuy, geschikt voor maximum 4 of 5 personen (evt. 6 p. indien dit uitdrukkelijk is vermeld);

2. ondernemer: de vereniging van Eigenaren Sunclass-Grandhan, vertegenwoordigd door GRANDHAN BEHEER BV die voor de privé eigenaar optreedt en de bungalow ter beschikking stelt aan de recreant;

3. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het huren van een bungalow aangaat;

4. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven persoon of personen;

5. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);

6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de bungalow; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;

7. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;

8. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van de bungalow, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;

9. geschillencommissie: Geschillencommissie Reizen vzw van de federale overheidsdienst Economie, Koning Albert II-laan 16, B-1000 Brussel en/of de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP ’s-Gravenhage (bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR ‘s-Gravenhage), samengesteld door ANWB/Consumentenbond/RECRON;

10. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een bungalow van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.

3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de RECRONvoorwaarden gelden de RECRON voorwaarden.

7. Dit laat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden kan worden afgeweken.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de bungalow of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst. Ook bij fouten of onrealistische prijsopgave geldt bovenstaande.

Artikel 5: Betaling

1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalings-verplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot de bungalow te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering/voortijdig vertrek

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt: – bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs; – bij annulering drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs; – bij annulering twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs; – bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs; – bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

2. Bij voortijdig vertrek van de recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 7: gebruik door derden

1. Gebruik door derden van de bungalow is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke van tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet.

2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;

3. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de bungalow in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

4. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en op de termijn, zoals omschreven in artikel 13 lid 3, die daarbij in acht genomen moet worden. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

5. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat de bungalow is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

6. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 9: Wet- en regelgeving

1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de bungalow, zowel in- als extern, aan alle milieu en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de bungalow (kunnen) worden gesteld.

2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheids- voorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

3. De recreant zal tevens de voorschriften van het huishoudelijk reglement van de vereniging naleven. Dit reglement is in elke bungalow aanwezig. In het bijzonder dienen het verbod op het maken van vuur of barbecue, nachtlawaai, loslopende huisdieren, parkeren op sommige plaatsen te worden nageleefd

Artikel 10: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2. De recreant is verplicht de bungalow en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.

3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering objectieve aansprakelijkheid naar Belgisch recht voor de publiek toegankelijke gebouwen af te sluiten.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden, blikseminslag of andere vormen van overmacht.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

5. De recreant is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend. Van elke schade dient onverwijld melding te worden gemaakt bij de receptie van het park. De recreant zal de door hem veroorzaakte schade vergoeden en/of daarvoor een beroep doen op zijn verzekering WA /burgerlijke aansprakelijkheid (familiale verzekering)

6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 12: Geschillenregeling

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is naar keuze Belgisch of Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Belgische c.q. Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3, laat een en ander, op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillen-commissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.

2. Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillen- commissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP ’sGravenhage (bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR ‘s-Gravenhage) of aan de Geschillencommissie Reizen vzw, Verzoeningscel, Koning Albert-II laan 16, B-1000 Brussel.

3. Een geschil wordt door de Geschillen-commissie slechts in behandeling genomen, indien de recreant zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan, schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil, uiterlijk twee maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd, schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van namen en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen, dat betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.

5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant binnen een maand schriftelijk heeft verklaard, dat hij zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.

6. Als de recreant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort. De recreant moet dit bedrag binnen een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de recreant niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen.

7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 8. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie.

bottom of page